SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE! ZESPOŁU SZKÓŁ W ROZOGACH

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym podjęte zostały następujące ustalenia:

1)  Treści podstawy programowej będą realizowane z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość tj. rozmowy telefoniczne, SMS, e –mail, komunikator Viber, Messenger, Messenger na facebooku, Google/Dysk, Skype, platformy edukacyjne;

2)  Lekcje odbywać się będą od poniedziałku do piątku godzinach 8:00 – 15:30 na podstawie obowiązującego  tygodniowego  planu zajęć dla  poszczególnych klas, który uwzględnia w szczególności: 

a)     równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)     zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c)     możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania  wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)     łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

3)        3)  Zajęcia będą  realizowane z wykorzystaniem, min.:

a)  materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b)materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,

c)  materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

z uwzględnieniem możliwości (psychofizycznych i technicznych) szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców) oraz zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron, tj. bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem;

1)Zajęcia będą realizowane przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

2)Postępy uczniów będą monitorowane poprzez otrzymanie informacji zwrotnej w postaci wykonanego zadania, a wiedza i umiejętności uczniów podlegają weryfikacji;

3)  Szczegółowe sposoby oceniania na poszczególnych przedmiotach przekażą uczniom/rodzicom nauczyciele prowadzący zajęcia;

4)  Uczniowie, rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez konsultacje z:

·   z nauczycielem prowadzącym zajęcia w kwestii trudności z przyswojeniem materiału – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30;

·    z wychowawcą klasy w kwestii postępów w nauce – 03.04.2020 r. , w godzinach od 15:00 do 18:00;

5)Na roczną ocenę z danego przedmiotu wpływ będą miały oceny z I półrocza, oceny które uzyskał uczeń do 11 marca, ale także po uwzględnieniu stopnia samodzielności, oceny zdobyte podczas kształcenia na odległość;

6)  Na roczną ocenę zachowania wpływ będzie miała ocena z I półrocza, pozytywne i negatywne uwagi zdobyte przez ucznia do 11 marca, a także obecność/aktywność, terminowość wywiązywania się z powierzonych zadań podczas kształcenia na odległość (umożliwia się wykonanie zadań potwierdzających obecność/aktywność do 2 dni od realizacji zajęć);

Apeluję do młodzieży szkolnej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkole, zaniechała kontaktów bezpośrednich, spotkań w miejscach publicznych. Przerwa w nauce to nie ferie! Nauka z użyciem metod i technik kształcenia na odległość jest obowiązkowa dla uczniów. Pozostańmy w domach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Tylko w ten sposób możemy go powstrzymać.

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do normalności

                                                                                                         

Dyrektor szkoły

 Joanna Wasik

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu