Streszczenie projektu

Zdecydowaliśmy się rozpocząć projekt zatytułowany – „Through artistic abilities to developed basic skills” – „Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”, ponieważ wspólny problem, który dotyczy wielu z naszych uczniów to niskie umiejętności podstawowe w zakresie czytania, pisania i matematyki. Jest to wykazane w diagnozie, którą przeprowadziliśmy we wszystkich uczestniczących szkołach (mamy około 113 uczniów z trudnościami w uczeniu się, spośród 245 badanych łącznie). Większość z tych uczniów staje również w obliczu wielu innych problemów, takich jak: społeczne, ponieważ niektórzy z nich pochodzą z różnych mniejszości narodowych; gospodarcze, ze względu na obecny kryzys i bezrobocie ich rodzin; i inne, a co za tym idzie są oni narażeni na ryzyko wykluczenia społecznego.
Dlatego też, chcemy rozwijać podstawowe umiejętności naszych uczniów przede wszystkim w zakresie umiejętności czytania pisania i matematyki, poprzez multi- i interdyscyplinarne metody, które wykorzystują ich zdolności artystyczne: teatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne, angażując ich naturalną potrzebę wiedzy i zabawy, z wykorzystaniem naszego narodowego i regionalnego dziedzictwa, kultury i tradycji. Poprzez zaplanowane działania,  chcemy także zapobiec przedwczesnemu kończeniu nauki przez naszych uczniów.
Pragniemy zapewnić naszym uczniom alternatywę dla ich życia codziennego oraz ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego poprzez ich uczestnictwo w warsztatach szkolnych i ponadnarodowych, motywować ich do nauki, nie tylko ich językach ojczystych, ale także języków obcych przez ich praktyczne wykorzystanie.
To doświadczenie może mieć ogromny wpływ na ich przyszłą pracę i karierę zawodową, jako aktywnych obywateli europejskich.
Co więcej, dzięki temu projektowi, chcemy podzielić się doświadczeniami z innymi nauczycielami ze szkół partnerskich i nauczyć się dobrych praktyk od siebie na wzajem.
Ponadto, projekt ten daje nam okazję do promowania naszego narodowego (w pierwszym roku) i regionalnego (w drugim roku) dziedzictwa i kultury poprzez włączenie niektórych interesujących i przydatnych elementów w działania warsztatowe, które poświęcone są rozwojowi umiejętności podstawowych naszych uczniów.


Około 140 uczniów wraz z 40 nauczycielami będzie bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe.
Współpracujemy już razem w projekcie e-Twinning, pt. „Uczenie się poprzez sztukę, taniec i teatr” – 130 uczniów i 6 nauczycieli jest już zaangażowanych w pracę w tym projekcie.
Powstanie też profil naszej grupy na Facebooku.
Zorganizujemy pozalekcyjne warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne w szkolnych kołach zainteresowań, w każdej szkole (2 godziny w tygodniu w każdym kole – 360 godzin warsztatów w każdej szkole, w trakcie całego projektu); włączymy tematykę i treści przerabiane w tych kołach w codzienną pracę naszych szkół.
Zorganizujemy warsztaty międzynarodowe dla uczniów i nauczycieli – około 80 godzin łącznie: „Drama i teatr starożytny Grecji z elementami sztuki i muzyki ” w szkole greckiej, w szkole chorwackiej – „Sztuka regionu – rzeźba ze słomy, drama i tańce wielu kultur”, w  szkole słoweńskiej – „Sztuka lokalna – plenery, tańce ludowe i drama matematyczna”, w szkole polskiej – „Folklorystyczna drama – Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce regionalne”. Głównymi metodami stosowanymi w projekcie będą: metoda projektu, drama, mieszane metody uczenia się – blended learning i inne metody stosowane w nauczaniu czytania, pisania i matematyki, gry edukacyjne i zasoby TIK.
Wierzymy, że projekt zaowocuje bardziej zmotywowanymi uczniami, którzy będą mieli większe umiejętności językowe (w tym czytania), umiejętność współpracy, lepsze umiejętności matematyczne i wiele innych umiejętności uczniów, którzy będą umieli korzystać z zasobów i narzędzi TIK w celu komunikowania się i współpracy międzynarodowej.
Produktem finalnym projektu będzie przewodnik online dla innych nauczycieli, zawierający dobre praktyki, skuteczne metody, ciekawe plany lekcji i programy warsztatów, który będzie dostępny na stronach internetowych naszych szkół, na e-Twinning, na Facebooku, stronach internetowych naszych Kuratoriów Oświaty i Europejskiej Platformie Rozpowszechniania.
Szkoły wzbogacą swoją ofertę o nowe, skuteczne sposoby i metody pracy.
Projekt ten przyniesie również nowe możliwości dla wszystkich zainteresowanych stron, takie jak: dalszą współpracę na e-Twinning lub rozpoczęcie nowego projektu Erasmus +, długotrwałe zmiany i postęp w życiu uczniów, wdrożenie nowych doświadczeń, pomysłów, metod i form wyniesionych z warsztatów międzynarodowych w programy nauczania w naszych szkołach.
Uważamy również, że nasz projekt stworzy możliwość dla naszych władz lokalnych do nawiązania ze sobą współpracy międzynarodowej.

The summary of the project:

We’ve decided to start the project titled “Through artistic abilities to developed basic skills” because the problem that many of our students have in common is low basic skills in literacy and maths, as it is shown in the diagnosis we run in every participating school (about 113 students with learning difficulties out of 245 diagnosed altogether). Most of these students are also facing many other difficulties, such as: social, as some of them originate from different nations’ minorities, economic, due to the current crisis and unemployment of their families and other, and consequently they are at the risk of social exclusion. That’s why we want to develop our students’ basic skills mostly in literacy and mathematics through multidisciplinary and interdisciplinary methods that involve their artistic abilities in drama, art, music and dance, engaging their natural need for knowledge, interaction and fun, with the usage of our national and regional heritage, cultures and traditions. By the planned activities we also wish to prevent their early school leaving. We want to provide the students with an alternative to their everyday lives and leisure activities by their participation in the schools’ and transnational workshops, motivate them to learn not only their national languages but also foreign languages by their practical usage. This experience can have a huge impact on their future labour and career as the active European citizens. Moreover, through this project, we want to share experiences with other teachers from the partners’ schools and learn good practices from each other. What is more, this project gives us the opportunity to promote our national (in the first year) and regional (in the second year) heritage and culture via incorporation of some interesting and useful elements into the workshops’ activities that are devoted to developing students’ basic skills. About 180 – 200 students will be directly involved in the project activities together with their teachers. There has already been an e-Twinning project established for students and teachers to cooperate, called „Learning through art, dance and theatre” and our Facebook project group profile will be created. We will organize extracurricular workshops in drama, art, music and dance clubs in each school (2 hours for each club a week – 360 hours of workshops in every school during the whole project) and incorporate the topics and content of them into our everyday school work. We will also organize transnational workshops for the students and teachers – approximately 80 hours altogether: in Greek school “Drama and ancient Greek theatre workshops with the elements of music and art”, Croatian school “Croatian art – straw sculpture, drama and different nations dance workshops”, Slovenian school “Local art in the open air, folk dance and Maths Drama workshops”, Polish school  “Local folk art, stand up drama, craftwork, singing and dance workshops”. The main methods used in the project will be: the project method, drama, blended learning methods and other methods used in teaching reading, writing, and maths skills, and also ICT games and resources. We believe that the project will result with better motivated students, who will have better language (including literacy), cooperative, maths and many other skills, students who will be capable to use ICT tools to communicate and cooperate internationally. The final product of the project will be an online guide for other teachers including good practices, successful methods, interesting lesson plans and workshops programmes, which will be available on our schools’ websites, on e-Twinning on Facebook, our county and national Education Offices’ webpages and the EU Dissemination Platform. The schools will enrich their offer of new, effective ways and methods. The project will also bring new possibilities for all the stakeholders, such us: further cooperation on e-Twinning or starting a new Erasmus+ project, a long lasting change and progress in students’ lives, incorporating those new experiences, ideas, methods and forms brought from the transnational workshops into the schools’ curriculums. We also believe that our project will bring the opportunity for the local authorities to cooperate internationally with each other.

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu