Regulamin rekrutacji ZSZ

Regulamin rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół  w Rozogach na rok szkolny 2016/2017

    Podstawa prawna:
Art. 20 d  i art. 20 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.),

Zarządzenie Nr 4/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia  harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów,  szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

§ 1 Postanowienia ogólne
    1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana     przez dyrektora szkoły.

    2. O przyjęcie do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rozogach mogą ubiegać się absolwenci     gimnazjum. Liczba miejsc w klasie wynosi 30 (w uzasadnionych przypadkach może wzrosnąć do 32.
    
    3. O przyjęciu kandydatów do pierwszej klasy liceum decydują kryteria zawarte w Regulaminie     rekrutacji.

§ 2 Kryteria rekrutacji

    1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

2. Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:
    
    1) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  gimnazjum, w oparciu o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu – maksymalnie 100 punktów.
    Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone są w skali procentowej dla zadań z 5 zakresów:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego, nauczanego jako przedmiot obowiązkowy,

Przy przeliczaniu na punkty obowiązuje zasada, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym zakresie odpowiada wartości 0,2 punktu.

2) Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wpisanych na świadectwie szkolnym wynosi 72.
Punkty są przyznawane za oceny z języka polskiego, matematyki, geografii, biologii.

3) Punkty obliczane są według następujących zasad:

    1. za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 punktów,
     2. za każdą ocenę bardzo dobrą  kandydat otrzymuje 15 punktów,
    3. za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 12 punktów,
    4. za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 9 punktów,
    5. za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 6 punktów,

4) Punkty przyznawane są także za inne osiągnięcia kandydata do klasy pierwszej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1.h) Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem – 6 punktów,
1.i) Uzyskanie do dwóch tytułów laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka francuskiego oraz języka rosyjskiego (jedno osiągnięcie 6 punktów) – maksymalnie 12 punktów,
1.j) Zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w ust.3, w zawodach (konkursach) wiedzy organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (jedno osiągnięcie 2 punkty) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie 1 punkt) – maksymalnie 3 punkty,
1.k) Zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w ust.3 w zawodach (konkursach) artystycznych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (jedno osiągnięcie 2 punkty) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie 1 punkt)  – maksymalnie 2 punkty,
1.l) Zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w ust.3, w zawodach (konkursach) sportowych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (jedno osiągnięcie 2 punkty) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie 1 punkt) – maksymalnie 2 punkty,
1.m) Zachowanie wzorowe – 1 punkt,
1.n) Aktywność na rzecz innych lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – 2 punkty.

Wyżej wymienione osiągnięcia muszą być odnotowane na świadectwie  ukończenia gimnazjum lub potwierdzone stosownymi, imiennymi zaświadczeniami.

3. Określa się miejsca uznane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4) podpunkt c) d) e), organizowanych na szczeblu:
    1) międzynarodowym i krajowym; miejsca 1-10,
    2) wojewódzkim: miejsca 1-5,
    3) powiatowym: miejsca 1-3.

4. Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zawiera załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2016 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

5. Uczniowie są przyjmowani do danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat  konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do szkoły poza kryteriami.

§ 3

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi  opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie kryteria, które mają jednakowa wartość:
    a)  wielodzietność rodziny kandydata;
    b)  niepełnosprawność kandydata;
    c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    f)  samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie;
    g)  objecie kandydata pieczą zastępczą;

3. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w § 2 pkt. 2 są:
d) łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym,
e) ocena zachowania,
f) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 4 Wymagane dokumenty

1. Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty, zgodnie z terminami rekrutacji:
Podanie o przyjęcie do szkoły – na druku wydanym przez Zespół Szkół w Rozogach;
Świadectwo ukończenia gimnazjum;
Dwie aktualne fotografie kandydata (podpisane czytelnie na odwrocie);
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
Zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe – dołączają kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych, o których mowa w § 2 pkt. 4;
Dokumenty wynikające z zapisu w § 3 pkt.1-2;

2. Dokumenty, o których mowa w pkt.1 – jeżeli będą niekompletne, zniszczone lub nieczytelne – nie zostaną przyjęte do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

3. Dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

4. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej każdej szkoły na zakładce REKRUTACJA 2016/2017. Adresy internetowe szkół są zamieszczone w Internetowym Informatorze o Szkołach Ponadgimnazjalnych na stronie Kuratorium Oświaty oraz w punktach informacyjnych przy Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Olsztynie, Elblągu i Ełku.

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu