Regulamin Rady Rodziców

I. Postanowienia ogólne
1. Reprezentacja rodziców uczniów Zespołu Szkół w Rozogach działa w oparciu o art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 67, 1996, poz.325 z późniejszymi zmianami).
2. Ww. reprezentacja przyjmuje nazwę Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Rozogach.
II. Cele i zadania Rady Rodziców
1. Celem działania rady Rodziców jest zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole oraz w środowisku.
2. Do zadań Rady Rodziców należy między innymi: gromadzenie funduszy przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej szkoły; pomoc finansowa w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystycznej uczniów; organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły; udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu; wydawanie opinii w przypadku dokonywania przez dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela; wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
III. Skład i struktura Rady Rodziców
1. W skład rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych.
2. Działalnością Rady Rodziców kieruje 4-osobowe prezydium składające się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.

IV. Wybory
RADY KLASOWE (RK)

1. Wybory do RK odbywają się na plenarnych zebraniach rodziców danej klasy.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.
3. Rodzice głosują jawnie.
4. W skład RK wchodzi 3 przedstawicieli rodziców, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

RADA RODZICÓW (RR)
1. Wybory do nowych Rad Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców każdym roku szkolnym. Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły wykonują zadania Rady Rodziców do czasu wyboru nowych Rad Rodziców.
2. Wybory do RR odbywają się na plenarnych zebraniach rodziców uczniów danej klasy.
3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustna zgodę na kandydowanie.
4. Rodzice głosują tajnie.
5. W skład RR wchodzi 1 przedstawiciel rodziców, który uzyskał największą liczbę głosów.
6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
PREZYDIUM RADY RODZICÓW (PRR)
1. Wybory do PRR odbywają się na plenarnym zebraniu Rady Rodziców.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.
3. Rodzice głosują jawnie.
4. W skład PRR wchodzą rodzice, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. PRR spośród siebie wybiera przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika.
V. Tryb podejmowania decyzji, uchwał przez RK, RR, PRR
1. Uchwały i decyzje ww. organów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
2. Uchwały i decyzje są protokołowane.
VI. Kompetencje Rady Rodziców
1. Występowanie do dyrektora szkoły  i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
3. Opiniowanie:
a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
b) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
VII. Fundusze rady Rodziców
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły, zgodnie z zadaniami określonymi w punkcie II.2. niniejszego regulaminu.
2. Fundusze RR pochodzą z darowizn rodziców uczniów – „składek rodziców” – oraz innych: darowizn, spadków, dochodowych imprez organizowanych przez RR dla rodziców i środowiska szkoły itp.
3. Dobrowolną składkę na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym zebraniu ogółu rodziców. Prezydium Rady Rodziców na pierwszym spotkaniu RR informuje i wnioskuje o zatwierdzenie proponowanych składek.
4. Środku finansowe RR przechowywane są na rachunku bankowym.
5. RR może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:
a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników;
b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, finały szkolnych konkursów przedmiotowych, sportowych itp
c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów;
d) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;
e) wydatki związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości RR;
f) inne, wynikające z działalności statutowej szkoły.
6. Decyzje o wydatkowaniu środków RR podejmuje PRR. Osobami uprawnionymi do dysponowania rachunkiem RR są przewodniczący i zastępca.
7. PRR przekazuje określone środki finansowe w oparciu o faktury i rachunki przedstawione przez dyrektora szkoły.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Członkowie wszystkich organów RR pełnią swoje funkcje społecznie.
2. O terminach zebrań RR i PRR informuje pisemnie dyrektor szkoły.
3. Na pierwszym plenarnym zebraniu rodziców, ogłaszane jest sprawozdanie z działalności RR przygotowane przez PRR.

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu