Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

Opis realizacji zajęć w ramach projektu

Opis realizacji zajęć w ramach projektu: Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z Gminy Rozogi w okresie IX – XII 2017r.

Zajęcia artystyczne
Zajęcia artystyczne prowadzone w ramach realizowanego projektu rozwijały indywidualne zdolności, pobudzały wyobraźnię i twórcze myślenie. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli (wysoka frekwencja na zajęciach), byli aktywni i zaangażowani w wykonywanie różnorodnych zadań plastycznych, wykazując się przy tym kreatywnością. Uczniowie nabyli umiejętności pracy  w zespole, kształtowali wrażliwość, poczucie estetyki, rozbudzali motywację do poszerzania swoich umiejętności. Rozwinęli swoje zainteresowania sztuką. Udział w zajęciach przyczynił się do rozwoju ich twórczego myślenia oraz zwiększył wrażliwość na odbiór sztuki. Uczniowie wzbogacili wiedzę na temat pracy w teatrze (poznanie tworzywa teatru i funkcji jego środków wyrazu).
Uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach zostali przygotowani do wystąpień publicznych. Wzbogacili słownictwo, poznali gwarę, regionalizmy – różne odmiany języka. Dzięki czemu będą bardziej świadomi kultury słowa. Poznali regionalne pieśni i tańce ludowe jako spuścizna kultury przodków. Stali się po części kontynuatorami kultury kurpiowskiej. Uświadomili sobie znaczenie dziedzictwa kulturowego. Praca nad widowiskiem  „W kurpiowskiej izbie” stworzyła wspaniałą okazję do poznania przez uczniów dawnych obrzędów, obyczajów i tradycji wsi kurpiowskiej. Dała wspaniałą okazję do spotkań z aktywistami ludowymi, pasjonatami kultury kurpiowskiej i kontynuatorami spuścizny przodków.
Uczniowie byli aktywni i zaangażowani w wykonywanie różnorodnych zadań, wykazując się przy tym kreatywnością, innowacyjnością.  Rozwinęli swoje zainteresowania teatrem, sztuką i kulturą.  Dzięki ćwiczeniom słownym wzbogacili swój język, ćwiczenia oddechowe, motoryki narządów mowy poprawiły dykcję i siłę głosu. Uczniowie rozwijali również pracę w zespole: drama z obrazu, tworzyli scenariusz teatralny na podstawie tekstu epickiego, dobierali odpowiednie rekwizyty, tworzyli mini scenerię i przedstawiali przed grupą.  

Eksperymenty matematyczno – przyrodnicze
W ramach zajęć   uczniowie przeprowadzili obserwacje i pomiary rzeki Szkwy .Określali  twardość wody w rzece. Badali kwasowość gleb w najbliższym otoczeniu. Nauczyli się rozpoznawania  skał wokół  naszej szkoły.
Uczniowie  z  zainteresowaniem i zaangażowaniem planowali i przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia: chemiczne, fizyczne, matematyczne oraz obserwacje mikroskopowe. Coraz odważniej stawiali pytania na temat wykonywanych doświadczeń. Bardzo  sprawnie poszukiwali odpowiedzi i informacji w  różnych źródłach internetowych. Poznawali różne strategie rozwiązań. Dzięki udziałowi w zajęciach rozwinęli matematyczny sposób myślenia, umiejętność liczenia. Sprawnie wykorzystują  prezentacje (wzory, modele, wykresy, tabele).

Zajęcia dodatkowe podstaw  ICT
Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie rozumieją możliwości potencjalnych zagrożeń w korzystaniu z Internetu, potrafią podchodzić krytycznie do dostępnych informacji, rozumieją na czym polega odpowiedzialność i etyczność w korzystaniu z mediów. Zapoznali się ze sposobami i możliwościami wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie potrafią korzystać z zasobów Internetu, znają strony internetowe z których mogą bezpiecznie korzystać przygotowując się do lekcji lub rozwijając swoje zainteresowania. Potrafią korzystać ze słowników  i encyklopedii internetowych oraz przygotować prezentację multimedialną. Ważnym elementem zajęć było bezpieczeństwo w sieci i uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z braku zabezpieczeń na urządzeniach (w tym smartfony) i z podawania danych osobowych nieznanym osobiście innym użytkownikom Internetu (portale społecznościowe).
Uczniowie zapoznali się platformami edukacyjnymi pomocnymi w uczeniu się. Nabyli umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w różnych kontekstach. Potrafią gromadzić i selekcjonować informacje z różnych źródeł. Znają sposoby zapobiegania im i odpowiedniego na nie reagowania, piractwo komputerowe, cyberprzemoc. Odpowiedzialnie  korzystają  z mediów. Sprawnie tworzą  prezentacje (wzory, modele, wykresy, tabele). Uczniowie poznali możliwości wykorzystania sprzętu multimedialnego jako pożyteczne narzędzia do nauki i pogłębiania wiedzy. Zajęcia podstaw ICT dały możliwość rozwinięcia zainteresowań uczniów.

Interaktywny angielski
W czasie zajęć uczniowie nauczyli się korzystać z interaktywnego podręcznika do języka angielskiego, korzystali ze stron internetowych do nauki gramatyki angielskiej: www.ang.pl, www.e-ang.pl i innych. Nauczyli się wspólnie tworzyć i edytować dokumenty, prezentacje i skoroszyty za pomocą udostępniania wspólnych folderów i dokumentów Dysku Google. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie nauczyli się tworzyć ankietę online, wykorzystując Formularze Google i przeprowadzać analizę wyników na podstawie zgromadzonych danych, potrafią też stworzyć blog Wordpress. Te umiejętności, które uczniowie nabyli pracując na Dysku Google bardzo dobrze przenoszą się na pakiet Office.
Uczniowie pracowali nad kształtowaniem umiejętności gromadzenia informacji na temat swojego najbliższego otoczenia i przedstawiania zdobytej wiedzy w formie graficzno – słownej w języku angielskim, poszerzali zakres słownictwa dotyczącego swoich osobistych doświadczeń. Uczniowie doskonalili umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i segregowania informacji w przeczytanym tekście w języku angielskim, poznali upodobania kulinarne ludzi mieszkających w UK i USA. Uczestnicy zajęć wykonywali z wykorzystaniem własnych ilustracji i zdjęć ulotki, broszury, plakaty promujące wizyty w krajach anglojęzycznych dla uczniów oraz obozu wypoczynkowego używając oprogramowania Office i innych. Uczniowie pracowali nad prezentacją własnej klasy rejestrującej ważne wydarzenia z życia klasy w języku angielskim w postaci wspólnej prezentacji multimedialnej. Zajęcia odbyły się z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz zakupionych pomocy: gier planszowych, puzzli. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie poprawili zdolności rozumienia, pisania, czytania i komunikowania się w języku angielskim.
 Doradztwo zawodowe
Indywidualne spotkania ucznia z doradcą zawodowym miało na celu określenie predyspozycji psychologiczno – fizycznych uczniów do wyboru zawodu. Ustalenia profilu zainteresowań zawodowych. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość  lepiej poznać samego siebie, swoje słabe i mocne strony, posiadane umiejętności, predyspozycje zawodowe, oczekiwania, równość szans na rynku pracy. Na indywidualnych spotkaniach doradcy z rodzicami  omówiony został  Indywidualny Plan Działania. Wszyscy uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym. Spotkanie to było dobrą okazją do poszerzenia ich wiedzy na temat efektywnego poszukiwania pracy.