Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

działania projektowe

Spotkanie koordynatorów

Sprawozdanie z trzeciego międzynarodowego spotkania koordynatorów projektu
"Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych"
NR Umowy: 2016-1-PL01-KA219-026076_1
25.09.2017  - 27.09.2017 w 1st Primary School of Schimatari, Viotia, Greece

Cele spotkania:

- szczegółowe opracowanie i omówienie planu działań na drugi rok projektu,
- wprowadzenie wniosków z poprzedniego spotkania w planowaniu dat wydarzeń i działań projektowych w każdej szkole,
- wprowadzenie nowych pomysłów lub zmian do wcześniej ustalonego harmonogramu,
- uszczegółowienie i ustalenie działań i zamierzeń dla warsztatów międzynarodowych planowanych w drugim roku projektu w Słowenii i w Polsce,
- opracowanie planu ewaluacji działań na drugi rok,
- omówienie wydatków z budżetu na zarządzanie projektem,
- praca nad przewodnikiem dla nauczycieli,


Czytaj więcej: Spotkanie koordynatorów

Spotkanie koordynatorów

Drugie międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu
"Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych"
28. 06. 2017 - 30 .06. 2017 w Osnovna šola Toma Brejca Kamnik, Słowenia

Celem spotkania było zarządzanie i wdrażanie projektu - podsumowanie, monitorowanie i ocena pierwszego roku naszego projektu, jego wyniki, przygotowanie częściowego sprawozdania i wniosków. Praca nad przewodnikiem dla nauczycieli i wstępne ustalenia dotyczące tego przewodnika, jako produktu końcowego tego projektu. Dalsze omówienie szczegółów działań w projekcie na przyszły rok, analiza potrzeb, podsumowanie warsztatów międzynarodowych uczniów w Grecji i Chorwacji, szczegółowe planowanie pracy, określanie metod ewaluacji i oceny, jak korzystać z metod warsztatowych w naszym codziennym nauczaniu.

 Wnioski ze spotkania:
Zgodnie z planem, podsumowano pierwszy rok projektu i stwierdzono, że wszystkie  działania i zadania projektu zostały zrealizowane według harmonogramu. Cele przeprowadzonych działań zostały osiągnięte, co zostało sprawdzone za pomocą formularzy ewaluacyjnych wypełnionych przez nauczycieli uczniów i rodziców w trakcie roku szkolnego oraz testy diagnozujące na koniec roku. Wszyscy uczestniczący nauczyciele i uczniowie zdobyli wiedzę i poszerzyli swoje podstawowe kompetencje poprzez wzajemną interakcję, współpracę i zaangażowanie w działania projektowe.

Koordynatorzy ze wszystkich szkół partnerskich współpracowali nad pisaniem ramowego raportu częściowego dla każdej Agencji Narodowej. Oceniono i opisano dotychczasowe osiągnięcia projektu, szczegółowo opisano działania projektu, dokonano ewaluacji i monitorowania działań projektu, wskazano na równy wkład i doskonałą współpracę między partnerami, rozważano też dotychczasowy wpływ projektu. Omówiono sposoby rozpowszechniania wykorzystywane przez każdego z partnerów i jak je poprawić.

W odniesieniu do przewodnika online dla innych nauczycieli, została utworzona specjalna strona internetowa (http://icc.splet.arnes.si/), która stała się zaproszeniem do składania wniosków na Międzynarodową Konferencję dotyczącą Kompetencji Uczniów. Konferencja ta zostanie zorganizowana przez słoweńskiego koordynatora i odbędzie się w Słowenii podczas trzeciego działania związanego z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami – 13 października 2017 r. Nauczyciele ze szkół uczestniczących oraz nieuczestniczących w projekcie, podzielą się przykładami dobrych praktyk w dziedziny edukacji i rozwijania umiejętności podstawowych. Ich prace będą częścią naszego internetowego przewodnika wraz z planami działań ze wszystkich warsztatów międzynarodowych – działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami. To pomoże nam w użyciu nowych, specjalistycznych metodach w codziennym nauczaniu.

Dyskutowano nad organizacją warsztatów międzynarodowych - działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami. Określono sposoby ich ewaluacji i oceny oraz wszystkie inne działania organizowane w trakcie roku szkolnego w naszych szkołach. Aby  dokonać oceny i ewaluacji za pierwszy rok projektu rozmawiano z rodzicami, nauczycielami, uczniami i władzami lokalnymi. Przeprowadzono ankietowanie online wśród rodziców i uczniów biorących udział w projekcie, których wyniki zostały zebrane w celu poparcia powstałych wniosków.

Podczas spotkania rozmawiano na temat Europass, jego szczegółach oraz potrzebie przypomnienia uczniom, którzy ukończyli szkołę, aby je wypełnili.

Podczas rozmowy na temat harmonogramu działań i sposobach ich realizacji w tym roku wysunięto wniosek, że harmonogram na następny rok szkolny wymaga pewnych zmian, aby łatwiej było je realizować w każdej  ze szkół. Szczegóły i terminy działań projektu na następny rok zostaną omówione i ustalone na trzecim międzynarodowym spotkaniu koordynatorów projektu w Grecji, w dniach 25-27 września 2017 r.


Dzień tańców narodowych

W dniu 3 maja 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach odbyła się uroczysta akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W czasie akademii, mieliśmy okazję zorganizować Dzień Tańców Narodowych, który był kolejnym działaniem projektu Erasmus+ pt. "Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych", realizowanego przez Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach. Wystąpiły dwie grupy taneczne pracujące w ramach projektu - jedna prezentująca taniec "POLONEZ" i druga - taniec regionalny - "STARA BABA".

 

Próby tańca

Grupa taneczna w oddziałe Gimnazjum w Rozogach ćwiczy tańce towarzyskie i poloneza w ramach zajęć z projektu Erasmus+.

 

Chorwacja - nagranie video

Dzień, w którym odbyła się prezentacja wytworów uczniów w czasie warszatów miedzynarodowych w Chorwacji został uwieczniony na nagraniu video. Zawiera ono nagranie konferencji dyrektorów szkół, przestawienie teatralne pt. "Las Stribora" wraz z tańcami ludowymi, oraz spotkanie uczestników projektu z rodzicami, radą pedagogiczną i zaproszonymi gośćmi.