bipLogo


naglowek03

Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy

Strona projektu

Od września 2008 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół w Rozogach realizowany jest projekt „Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka projektu wpisuje się w Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rekrutacja przeprowadzona w październiku 2008r. wyłoniła 24 beneficjentów. Uczniowie brali udział w zajęciach z doradztwa zawodowego oraz wyjazdach do zakładów pracy. Z tej grupy 12 osób odbyło kurs prawa jazdy kategorii B, pod okiem doświadczonych instruktorów.
Zdaniem doradcy zawodowego, Pana Piotra Radocha uczestnictwo w zajęciach z doradztwa zawodowego to okazja do lepszego samopoznania. Spotkania w małych grupach pozbawiły uczniów anonimowości i dodały wiary we własne możliwości. Warsztaty szkoleniowe stały się okazją do nawiązania współpracy i podziału ról zgodnych z preferencjami. Możliwość autoprezentacji na forum była dla uczniów dużym przeżyciem. Lęk przed publicznym zabraniem głosu był barierą, którą uczestnicy projektu mogli przełamać podczas zajęć. Pozwoliło to na lepszą komunikację interpersonalną, czego efektem były wypracowane materiały szkoleniowe.
Na zajęciach korzystaliśmy z pomocy zgromadzonych w Szkolnym Centrum Wsparcia Zawodowego (m.in. książki i filmy z zakresu poradnictwa zawodowego, sprzęt multimedialny). Dostosowanie sali dla potrzeb projektu sprawiło że, uczniowie poczuli się swobodniej niż na zajęciach lekcyjnych w klasie. Indywidualne podejście do każdego z nich zapewniło komfort pracy. Każdy uczestnik projektu otrzymał dyplom ukończenia szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz bilans predyspozycji zawodowych sporządzony na podstawie rozmowy indywidualnej i zajęć grupowych – mówi Piotr Radoch.
W ramach projektu zrealizowano trzy wyjazdy do zakładów pracy. Pierwszy, w listopadzie 2008 roku, do olsztyńskiej firmy "Piekarnia" Zakład Przetwórstwa Spożywczego Zbigniew Dąbkowski. Miesiąc później kolejna grupa odwiedziła SUPERMARKET BILLA w Ostrołęce. Kierownik sklepu zapoznał uczniów z warunkami pracy osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawcy oraz zdradził kilka zasad skutecznej sprzedaży. Dnia 16 stycznia 2009r. zrealizowano wyjazd do kompleksu hotelowo - gastronomicznego ZAJAZD HUBUS, położonego kilka kilometrów od Ostrołęki.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali informacji przekazywanych przez osoby oprowadzające ich po zakładach. Na tej podstawie wypełniali ankiety, które charakteryzują ogólnie warunki pracy w zawodach m.in. piekarza, cukiernika, sprzedawcy, magazyniera, kucharza, barmana, kierowcy. Wizyty w w/w miejscach pracy pozwoliły uczestnikom projektu na skonfrontowanie swojej wiedzy i wyobrażeń o zawodach z realiami rynku pracy.
Wkrótce, przed 12 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rozogach, trudny egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Przygotowując się do niego, w pierwszej kolejności uczniowie przeszli trzydziestogodzinne szkolenie teoretyczne. Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie Powiatu Szczycieńskiego oraz Powiatu Ostrołęckiego, w różnych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy kursu są dobrze przygotowani do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, który składa się z dwóch części. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, nastąpi sprawdzenie umiejętności kandydatów na kierowcę w ruchu drogowym.
W bieżącym miesiącu odbywa się druga rekrutacja, która wyłoni kolejnych 24 uczestników projektu. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.efs.zsrozogi.pl, na której zamieszczone są wszystkie informacje związane z realizację projektu „Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.